Tag Archives: Jesus’ blod

John 3,17-21

Johannes 3,17-21

Jeg var på en Gudstjeneste tidligere i sommer og kjørte storskjermen. Under prekenen ble jeg inspirert til å tegne og skrive ned det følgende.

I was at a service earlier this summer running the big screen. During the sermon I was inspired to draw and write down the following. The norwegian writing is translated to english below.

John 3,17-21

John 3,17-21

The Cross - part 1

The Cross - part 1

The Cross - part 2

The Cross - part 2

Norsk

Korset er et symbol på smerte og lidelse. Det finnes ikke mange andre [verre] måter å ta livet av andre mennesker enn på et kors. Mennesker lurer på hvorfor Gud tillater at mennesker skal bli utsatt for smerter og lidelse. Men Jesus’ død OG gjennoppstandelse er kanskje det beste eksempelet på hvorfor Gud tillater lidelsen. Fordi Gud kan vende set som var ment ondt til noe godt. Og det at Jesus ble ofret for oss, er både forferdelig og bra. Det forferdelige er at det var den eneste muligheten for at vi skulle kunne bli frelst. Men det fantastiske… er at gjennom den smerten, lidelsen og byrden Jesus led på korset, så har vi muligheten til å bli vasket ren. Vasket ren ved Jesus’ blod. Lidelsen ble altså snudd til ett av de største miraklene i verden: At vi, tross vår synd og skyld, har fått frelse i Jesus Kristus! Men vi kan ofte se noe tilsvarende i våre egne liv. Det er ofte motgangen som gjør oss sterkere i møtet med framtidige utfordringer og motgang.

English

The cross is a symbol of pain and suffering. There are not many other [worse] ways of killing another people than on a cross. Humans wonder why God allow people to suffer pain and sufferings. But Jesus’ death AND resurrection is possibly the best example of why God allow suffering. Because God can turn what was meant evil to something good. And that Jesus was sacrificed for us, is both terrible and good. The terrible part, is that it was the only way we could be saved. But the fantastic… is that through the pain, suffering and burdens Jesus suffered on the cross, we have the oppurtinity to washed clean. Washed clean with Jesus’ blood. Then the suffering was turned into one of the biggest miracles in the world: That we, contrary to our sin and guilt, have got salvation in Jesus Christ! But we can often see something similar in our own lives. It is often our hardships that make us stonger in the meeting with future challenges and hardships.